top
logo


Comarch OPTIMA - Kadry Płace PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 17 grudnia 2009 11:01

Comarch OPT!MA - Kadry Płace

Obsługa działu kadrowo-płacowego wymaga stałej aktualizacji wewnętrznych przepisów dostosowanych do zmieniającego się prawa. Przeprowadzana samodzielnie jest uciążliwa i wymaga spędzenia wielu godzin nad zmianami w użytkowanym oprogramowaniu. Sytuacja taka nie ma miejsca w systemie Comarch OPT!MA, który dzięki regularnym aktualizacjom, przygotowywanym przez ekspertów Comarch SA, uwzględniającym wszelkie zmiany w prawie, zapewnia nam błyskawiczną reakcję na zmieniające się wymogi, odciążając pracowników działu kadrowo-płacowego. Daje to pewność firmie, a pracownikom bezpieczeństwo, że jej działania w stosunku do nich zawsze będą zgodne z prawem.


Moduł Płace i Kadry został zaprojektowany tak, aby zapewniał pracodawcy maksymalną elastyczność obsługi pracownika (np. wiele form zatrudnienia), natomiast pracownikowi gwarantuje rzetelne prowadzenie jego zatrudnienia (jasne i przejrzyste warunki zatrudnienia widoczne na karcie pracownika).

Oprogramowanie dla firm Comarch CDN Optima Płace i Kadry składa się z siedmiu działów:

 • Struktura organizacyjna – pozwala na stworzenie kompletnej struktury organizacyjnej przedstawiającej obraz poszczególnych jednostek funkcjonujących w firmie (wydziałów, lokalizacji, projektów), z przypisaniem ich do centrum kosztowego (zsynchronizowanego z systemem Comarch CDN XL),
 • Kadry – zawierają dane personalne pracowników lub zleceniobiorców, dane o członkach ich rodziny, zasady wynagradzania (wynagrodzenie w stawce godzinowej lub miesięcznej, dodatki, akordy, zawarte umowy cywilnoprawne, indywidualne ustawienia obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz dane podatkowe: progi, koszty uzyskania, ulga podatkowa) – wszelkie zapamiętywane w danych kadrowych pracownika zmiany tworzą historię jego etatu, w części kadrowej istnieje również możliwość naliczenia deklaracji zgłoszeniowych ZUS oraz deklaracji podatkowych dla pracowników,
 • Wypłaty pracowników – udostępnia funkcje pozwalające na łatwe tworzenie wypłaty dla jednego bądź grupy pracowników, wliczając dodatki, akordy; umożliwia podgląd umów zawartych z pracownikiem, jego planu pracy, czasu faktycznie przepracowanego oraz nieobecności,
 • Listy płac – służy definiowaniu dokumentów typu listy płac, pozwala na ustalenie okresu, za jaki naliczane będą wypłaty, daty wypłaty, a tym samym miesiąca deklaracji PIT i ZUS,
 • Kasy zapomogowo-pożyczkowe – (moduł Płace i Kadry Plus) umożliwia prowadzenie listy członków kas zapomogowo – pożyczkowych, ewidencję i raportowanie udzielanych pożyczek i wszelkich potrąceń związanych z PKZP,
 • Deklaracje – udostępnia i znacznie ułatwia możliwość generowania formularzy PIT-4R, PIT-8AR, deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników oraz właścicieli, deklaracji rocznej ZUS IWA, deklaracji dla PFRON (Wn-D wraz z załącznikami); z poziomu Deklaracji istnieje również możliwość seryjnego wysyłania deklaracji podatkowych  dla pracowników (PIT-11, PIT-40) do systemu e-Deklaracje,
 • Słowniki – zawierają modyfikowane przez Użytkownika słownikowe listy stanowisk i funkcji, kody zawodów, kwalifikacje, przyczyny zwolnienia i inne.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł podstawowy (Płace i Kadry) umożliwia m. in.:

 • zgodne z przepisami rozliczanie różnorodnych nieobecności, m.in. zwolnień lekarskich, urlopów,
 • kontrolę stopnia wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika,
 • definiowanie niestandardowych składników wypłat, nieobecności oraz limitów nieobecności,
 • modyfikację danych podatkowych: progów, kosztów uzyskania, ulg podatkowych, zaniechania podatku,
 • wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje
 • export/import danych kadrowych pracowników i informacji o ich czasie pracy do i z arkusza kalkulacyjnego (MS Office Excel lub Open Office Calc),
 • odnotowywanie czasu pracy na trzy sposoby (w tym metoda uproszczona – wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc),
 • rozliczanie wszystkich typów umów cywilno-prawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami,
 • eksport oraz import umów zleceń do arkusza kalkulacyjnego,
 • wyliczanie wynagrodzenia akordowego,
 • obsługę udzielanych na poczet wynagrodzeń zaliczek opodatkowanych (brutto) i nieopodatkowanych (netto), podział pożyczek na ratę kapitałową oraz odsetki z możliwością oddzielnego księgowania,
 • seryjne wypłacanie dla zaznaczonych pracowników wybranego dodatku na liście dodatkowych wypłat,
 • powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, dzięki czemu będą naliczały się automatycznie na wskazanych listach,
 • podział wynagrodzenia osiągniętego przez pracownika na wypłatę gotówkową i przelew na konto bankowe,
 • korekty do zaksięgowanych list płac, z możliwością zachowania w programie wypłat naliczonych w pierwotnej postaci,
 • naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy,
 • sporządzanie deklaracji dla PFRON, (Wn-D wraz z załącznikami),
 • wyliczanie składek ZUS i deklaracji dla właścicieli,
 • tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami,
 • możliwość zaimportowania danych pracowników z programu Płatnik, co jest dużym ułatwieniem przy rozpoczynaniu pracy z Comarch OPT!MA, niezależnie od tego, z jakiego oprogramowania Użytkownik korzystał wcześniej,

Moduł rozszerzony (Płace i Kadry Plus) zawiera dodatkowo:

 • obsługę firm mających rozbudowaną strukturę organizacyjną (drzewiasta struktura wydziałów),
 • ścisłe powiązanie listy płac z wybranym wydziałem (domyślne filtrowanie pracowników z listy płac uwzględniające wydział oraz symbol wydziału użyty w numeracji),
 • skomplikowane systemy wynagrodzeń dla wypłat liczonych według trzynastu algorytmów,
 • konstruowanie rozbudowanych wzorów wyliczających dodatki - zastosowanie dowolnej liczby wzorców płacowych, stałych okresowych, operatorów matematycznych, współczynników liczbowych, funkcji warunkowych, funkcji odwołujących się do czasu pracy, nieobecności, indywidualnie przypisanych pracownikom atrybutów,
 • automatyczne okresowe naliczanie składników wynagrodzenia oraz rozliczanie nadgodzin – kontrola częstotliwości wypłacania składników wynagrodzenia należnych rzadziej niż co miesiąc, takich jak premie kwartalne czy trzynastki; dowolne ustalanie długości okresu rozliczeniowego nadgodzin (liczby miesięcy) dla poszczególnych grup zatrudnionych,
 • możliwość importu informacji o czasie przepracowanym rejestrowanych za pomocą czytników RCP,
 • odnotowanie w kalendarzu obecności pracownika do sześciu wejść/wyjść w obrębie doby (wersja podstawowa Płace i Kadry PK umożliwia rejestrację tylko jednego wejścia/wyjścia),
 • definiowanie stref dla kalendarzy – jakościowe zróżnicowanie czasu pracy mające odzwierciedlenie również podczas naliczania wynagrodzenia,
 • opis analityczny – bardzo szczegółowy opis listy płac tworzony automatycznie w oparciu
 • o predefiniowane w kadrach schematy, z możliwości dodatkowej edycji w elementach wypłaty; umożliwia predekretowanie kosztów wynagrodzeń według różnych kryteriów,
 • możliwość wykorzystania opisu analitycznego w schematach księgowych modułu Księga Handlowa OPT!MA oraz w module Controlling systemu Comarch CDN XL,
 • atrybuty, czyli cechy, za pomocą których można opisywać pracowników, wprowadzając dowolna liczbę dodatkowych informacji; możliwość opisania pracownika dowolnymi niestandardowymi atrybutami (cechami) i zastosowanie ich przy definiowaniu składników wynagrodzenia pozwala na odpowiednie sparametryzowanie naliczania wynagrodzeń i ułatwia konfigurowanie płac − wprowadzenie atrybutów zwiększa dodatkowo możliwości systemu w zakresie raportowania i filtrowania pracowników,
 • pełna obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie,
 • zastosowanie szeregu operacji seryjnych dotyczących danych kadrowych i płacowych, m.in.:

  • możliwość seryjnego modyfikowania pól na kartotekach wybranych pracowników, np. stawki zaszeregowania, wymiaru etatu, kodu ubezpieczenia,

  • seryjne przypisanie i modyfikacja związanych z etatem dodatków dla zaznaczonych pracowników
  • seryjne dodawanie akordów wybranym pracownikom,
  • seryjne wyliczanie limitów urlopowych i seryjna rejestracja nieobecności,

Dodaj do:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    Wykop    Gwar
Poprawiony: poniedziałek, 04 stycznia 2010 00:15
 

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Valid XHTML and CSS
Reklama: